இல்லத்திலிருந்து பயன் பெற்ற, பயன் பெறும் மாணவர்கள் புள்ளி விபரம்