இல்ல மாணவர்களுக்கான பராமரிப்புச்செலவு விபரம் 

(தற்போதுள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை - 21)

Expenses